top of page
Pictures 1 (542)_edited.jpg

โรงพยาบาลเจริญสุข

Alternative Clinic

คลินิกการแพทย์ทางเลือก สมุนไพรและฝังเข็ม เป็นหนึ่งในวิธีการรักษาแพทย์ทางเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขและแมว โดยมีหลักการทำงานเหมือนการฝังเข็มในคน ซึ่งเป็นศาสตร์ทางการแพทย์จีน การฝังเข็มสามารถช่วยรักษาโรคทางระบบประสาท อาการปวดต่างๆ และสามารถช่วยให้สัตว์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ระยะเวลาในการฝังเข็มประมาณ 30 นาที และจะมีการนัดมาต่อเนื่องเพื่อให้ผลที่ดีขึ้น

bottom of page